Краток опис

For English, scroll below.

Вклучете се во инклузивното искуство! Поттикнувајќи емпатија, раст и пријателство, нашата идеја обединува лица од различни средини и позадини, со и без попрeченост. Заедно, ги кршиме бариерите, ја негуваме инклузивноста и создаваме спомени за цел живот.

Изминатата година, КРИК отвори 3 мали групни домови со вкупно 15 лица со попреченост. Пред тоа, лицата живееја во голем специјален завод за лица со интелектуална попреченост. Создадовме поддржувачка околина за нив заедно со негуватели, окупациони терапевти и физиотерапевт, се со цел тие да бидат дел од заедницата преку активности во населбите и работна терапија. Од тогаш, тие учествуваат во сите наши активности, изработуваат алки и ланчиња но и шетаат низ маалските паркови.

Поради нивната ситуација, тие не биле на одмор прееедолго. Но, ќе го промениме тоа! Како и сите останати, веруваме дека и тие заслужуваат да го почувствуваат летното ветре на плажа, сладолед во сенка и да се дружат на плажа, во камп, играјќи карти или табла.

Поддржете не и споделете ја пораката! Помогнете ни да создадеме незаборавно лето и да придонесете во нашата кампања, не заборавајте да ја споделите со вашите пријатели и на социјалните мрежи. Заедно, можеме да ја достигнеме нашата цел за финансирање и да обезбедиме инклузивноста да стане реалност за лицата со попреченост. Ова лето дружењето ќе биде дел од секојдневието на лицата со попреченост и заеднички со своите другарчиња ќе можат да уживаат во Охрид.

Кликнете „Донирај“ и бидете катализатор за промени.

 

Преку оваа кампања ќе го финансираме нивното сместување 6 дена во кампот во Охрид, патување и храна.

За донации повисоки од 350 денари испраќаме благодарници директно од некој/а од лицата со попреченост.

За донации повисоки од 500 денари, во знак на благодарност ќе ви испратиме и алка или ланче по ваш избор.

Центарот за младински активизам КРИК работи и ги охрабрува и младите и лицата со попреченост на инклузивност. Дознајте повеќе за нас на нашата веб-страница: http://krik.org.mk/ и вклучете се!

Новостите за кампањата можете да ги најдете на нашиот Фејсбук профил: https://www.facebook.com/CYA.KRIK

Ако имате какви било прашања или сакате не контактирате, слободно сторете го тоа! Нашиот мејл е infokrikcenter@gmail.com. Ќе се обидеме да ви одговориме што е можно поскоро.

Скопје, Северна Македонија

Камп за лица со попреченост

88,745ден Собрани
146 Донатори
0 Преос. денови
Собрани средства
88.75%
Цел: 100,000ден
Иницијативата е завршена
5 Иницијативи | 0 Им се допаѓа иницијативата

За нас

Join the inclusive experience! Encouraging empathy, growth and friendship, our idea unites people from different backgrounds and backgrounds, with and without disabilities. Together, we’re breaking down barriers, fostering inclusivity and creating memories to last a lifetime.

Last year, KRIK opened 3 small groups of homes with a total of 15 people with disabilities. Before that, the person lived in a large special institution for people with intellectual disabilities. Create an environment for them together with carers, occupational therapists and physiotherapists, with the aim of them being part of the community through activities in the neighborhoods and occupational therapy. Since then, they have been participating in all of our activities, making bracelets and necklaces, but also walking through the neighborhood parks.

Hints about their situation, they haven’t been on vacation for too long. But we will change that! Like everyone else, we believe they deserve to enjoy the summer breeze on the beach, ice cream in the shade, and hanging out on the beach, camping, playing go-karts or backgammon.

Support us and share the message! Help create an unforgettable and contribute to our campaign, you don’t need to share with your friends and on social networks. Together, we can reach our funding goal and ensure that inclusion is a reality for people with disabilities. This summer, socializing will be a part of everyday life and together with their friends they will be able to enjoy Ohrid.

Click “Donate” and increase the catalyst for change.

 

Through this campaign, we will finance their accommodation for 6 days in the camp in Ohrid, travel and food.

For donations higher than 350 denars, we send thank you notes directly from one of the persons with disabilities.

For donations higher than 500 denars, as a sign of gratitude we will also send you a bracelet or necklace of your choice.

The center for youth activism KRIK works and encourages both young people and people with disabilities for inclusion. Learn more about us on our website: http://krik.org.mk/ and get involved!

You can find news about the campaign on our Facebook profile: https://www.facebook.com/CYA.KRIK

If you have any questions or want to contact us, feel free to do so! Our email is infokrikcenter@gmail.com. We will try to answer you as soon as possible.

NameDonate AmountDate
Anonymous 500ден јуни 30, 2023 3:54 pm
Anonymous 500ден јуни 30, 2023 1:41 pm
Anonymous 550ден јуни 30, 2023 12:48 pm
Anonymous 500ден јуни 29, 2023 12:23 pm
Anonymous 350ден јуни 29, 2023 12:22 pm
Anonymous 150ден јуни 29, 2023 12:14 pm
Anonymous 500ден јуни 29, 2023 10:10 am
Anonymous 500ден јуни 29, 2023 9:45 am
Anonymous 350ден јуни 29, 2023 7:37 am
Anonymous 350ден јуни 29, 2023 7:11 am
Anonymous 1,500ден јуни 29, 2023 6:55 am
Anonymous 350ден јуни 29, 2023 6:02 am
Anonymous 1,200ден јуни 28, 2023 11:18 pm
Anonymous 300ден јуни 28, 2023 10:04 pm
Anonymous 500ден јуни 28, 2023 9:51 pm
Anonymous 150ден јуни 28, 2023 9:49 pm
Anonymous 100ден јуни 28, 2023 9:48 pm
Anonymous 150ден јуни 28, 2023 9:27 pm
Anonymous 150ден јуни 28, 2023 8:50 pm
Anonymous 350ден јуни 28, 2023 8:36 pm
Anonymous 500ден јуни 28, 2023 8:28 pm
Anonymous 100ден јуни 28, 2023 8:05 pm
Anonymous 500ден јуни 28, 2023 7:53 pm
Anonymous 500ден јуни 28, 2023 7:43 pm
Anonymous 1,000ден јуни 28, 2023 7:40 pm
Anonymous 1,000ден јуни 28, 2023 7:24 pm
Anonymous 100ден јуни 28, 2023 7:23 pm
Anonymous 500ден јуни 28, 2023 7:20 pm
Anonymous 500ден јуни 28, 2023 7:17 pm
Anonymous 150ден јуни 28, 2023 7:15 pm
Anonymous 600ден јуни 28, 2023 11:14 am
Anonymous 350ден јуни 28, 2023 7:36 am
Anonymous 350ден јуни 27, 2023 8:05 pm
Anonymous 500ден јуни 26, 2023 8:20 am
Anonymous 500ден јуни 24, 2023 2:24 pm
Anonymous 500ден јуни 24, 2023 9:00 am
Anonymous 150ден јуни 23, 2023 4:43 pm
Anonymous 500ден јуни 23, 2023 4:42 pm
Anonymous 500ден јуни 23, 2023 12:42 pm
Anonymous 500ден јуни 23, 2023 7:41 am
Anonymous 1,200ден јуни 22, 2023 8:03 pm
Anonymous 500ден јуни 22, 2023 8:51 am
Anonymous 3,000ден јуни 20, 2023 12:11 pm
Anonymous 350ден јуни 20, 2023 10:16 am
Anonymous 500ден јуни 19, 2023 8:18 pm
Anonymous 1,000ден јуни 19, 2023 11:46 am
Anonymous 3,000ден јуни 18, 2023 12:52 pm
Anonymous 500ден јуни 18, 2023 10:14 am
Anonymous 500ден јуни 17, 2023 6:57 am
Anonymous 500ден јуни 16, 2023 6:55 am
Anonymous 1,000ден јуни 16, 2023 6:00 am
Anonymous 1,000ден јуни 15, 2023 5:06 pm
Anonymous 350ден јуни 15, 2023 2:52 pm
Anonymous 1,000ден јуни 15, 2023 12:57 pm
Anonymous 150ден јуни 15, 2023 11:27 am
Anonymous 500ден јуни 15, 2023 10:17 am
Anonymous 1,500ден јуни 15, 2023 9:42 am
Anonymous 350ден јуни 15, 2023 8:09 am
Anonymous 350ден јуни 15, 2023 7:49 am
Anonymous 350ден јуни 15, 2023 7:48 am
Anonymous 500ден јуни 15, 2023 7:42 am
Anonymous 250ден јуни 15, 2023 7:21 am
Anonymous 150ден јуни 14, 2023 5:58 pm
Anonymous 500ден јуни 14, 2023 5:10 pm
Anonymous 500ден јуни 14, 2023 3:38 pm
Anonymous 500ден јуни 14, 2023 3:01 pm
Anonymous 350ден јуни 14, 2023 2:51 pm
Anonymous 800ден јуни 14, 2023 11:53 am
Anonymous 1,000ден јуни 14, 2023 8:41 am
Anonymous 500ден јуни 13, 2023 6:36 pm
Anonymous 500ден јуни 13, 2023 3:19 am
Anonymous 400ден јуни 12, 2023 8:59 pm
Anonymous 150ден јуни 12, 2023 4:05 pm
Anonymous 500ден јуни 12, 2023 6:17 am
Anonymous 500ден јуни 11, 2023 4:43 pm
Anonymous 150ден јуни 9, 2023 9:37 pm
Anonymous 1,000ден јуни 9, 2023 2:12 pm
Anonymous 500ден јуни 9, 2023 12:56 pm
Anonymous 500ден јуни 9, 2023 9:26 am
Anonymous 500ден јуни 9, 2023 8:48 am
Anonymous 500ден јуни 9, 2023 5:04 am
Anonymous 500ден јуни 8, 2023 3:39 pm
Anonymous 350ден јуни 7, 2023 5:59 pm
Anonymous 1,000ден јуни 7, 2023 5:33 pm
Anonymous 500ден јуни 7, 2023 4:37 pm
Anonymous 750ден јуни 7, 2023 4:08 pm
Anonymous 150ден јуни 7, 2023 10:01 am
Anonymous 500ден јуни 7, 2023 9:49 am
Anonymous 500ден јуни 6, 2023 1:51 pm
Anonymous 500ден јуни 6, 2023 1:49 pm
Anonymous 500ден јуни 6, 2023 1:46 pm
Anonymous 3,000ден јуни 6, 2023 6:18 am
Anonymous 845ден јуни 5, 2023 4:34 pm
Anonymous 150ден јуни 4, 2023 6:12 pm
Anonymous 150ден јуни 3, 2023 6:17 am
Anonymous 600ден јуни 2, 2023 8:42 pm
Anonymous 500ден јуни 2, 2023 6:38 pm
Anonymous 350ден јуни 2, 2023 2:55 pm
Anonymous 500ден јуни 1, 2023 9:54 pm
Anonymous 350ден јуни 1, 2023 6:20 pm
Anonymous 350ден јуни 1, 2023 6:19 pm
Anonymous 350ден јуни 1, 2023 5:19 pm
Anonymous 500ден јуни 1, 2023 5:10 pm
Anonymous 2,000ден јуни 1, 2023 5:01 pm
Anonymous 350ден јуни 1, 2023 1:20 pm
Anonymous 500ден јуни 1, 2023 1:20 pm
Anonymous 500ден јуни 1, 2023 1:20 pm
Anonymous 500ден јуни 1, 2023 1:18 pm
Anonymous 500ден јуни 1, 2023 1:18 pm
Anonymous 500ден јуни 1, 2023 1:17 pm
Anonymous 500ден јуни 1, 2023 1:17 pm
Anonymous 350ден јуни 1, 2023 1:17 pm
Anonymous 300ден јуни 1, 2023 7:04 am
Anonymous 500ден мај 31, 2023 8:22 pm
Anonymous 1,200ден мај 31, 2023 6:35 pm
Anonymous 5,000ден мај 31, 2023 2:53 pm
Anonymous 500ден мај 31, 2023 2:08 pm
Anonymous 500ден мај 31, 2023 1:57 pm
Anonymous 350ден мај 31, 2023 1:50 pm
Anonymous 1,000ден мај 31, 2023 1:41 pm
Anonymous 350ден мај 31, 2023 1:39 pm
Anonymous 1,000ден мај 31, 2023 1:08 pm
Anonymous 500ден мај 31, 2023 12:11 pm
Anonymous 4,500ден мај 31, 2023 11:17 am
Anonymous 150ден мај 31, 2023 11:12 am
Anonymous 500ден мај 31, 2023 11:02 am
Anonymous 500ден мај 31, 2023 11:01 am
Anonymous 500ден мај 31, 2023 10:38 am
Anonymous 150ден мај 31, 2023 9:26 am
Anonymous 500ден мај 30, 2023 7:53 pm
Anonymous 500ден мај 30, 2023 5:36 pm
Anonymous 150ден мај 30, 2023 5:32 pm
Anonymous 150ден мај 30, 2023 5:13 pm
Anonymous 500ден мај 30, 2023 3:37 pm
Anonymous 500ден мај 30, 2023 3:25 pm
Anonymous 150ден мај 30, 2023 12:21 pm
Anonymous 500ден мај 30, 2023 10:20 am
Anonymous 500ден мај 29, 2023 6:04 pm
Anonymous 350ден мај 29, 2023 12:20 pm
Anonymous 500ден мај 29, 2023 11:40 am
Anonymous 350ден мај 29, 2023 11:40 am
Anonymous 350ден мај 29, 2023 11:35 am
Anonymous 500ден мај 29, 2023 11:32 am
Anonymous 350ден мај 29, 2023 11:27 am
Anonymous 500ден мај 29, 2023 11:18 am
Anonymous 150ден мај 29, 2023 10:39 am